محصول جداکننده قالب- روغن کاری- محافظ

 

جداکننده قالب- روغن کاری- محافظ

با آب مخلوط نمی گردد. برای جدا کردن قالب و لغزنده کردن بکار می رود. برای سطوحی که رنگ کاری خواهد شد مشکلی ایجاد   نمی کند. فاقد سیلیکون می باشد.

galeb 2 - محصول جداکننده قالب- روغن کاری- محافظ