محصول جداکننده قالب با اساس سیلیکون

جداکننده قالب با اساس سیلیکون

با آب حل می گردد. برای جدا کردن قالب و لغزنده کردن بکار می رود. برای سطوحی که رنگکاری خواهد شد مشکل ایجاد می کند. در بخشهای کائوچو، پلاستیک و تزریقی بکار می رود.