کنترل آب خنک کننده بوسیله مواد پلیمری

PWT-AC60

PWT-AC60
کنترل آب خنک کننده

در سایه دارا بودن مواد پلیمری در برجهای خنک کننده و سیستمهای گردش آب در کارخانجات از ایجاد سیلیس و ایجاد پوسته به دلیل وجودسختی آب جلوگیری نموده و کریستالهای پوسته را درهم شکسته و از فرسایش آهن و غیر آهن جلوگیری می کند.
طریقه مصرف
در سیستمهای بزرگ خنک کننده آب و یا سیستمهای خنک کننده متوسط که با آب سخت کار می کنند بکار گرفته می شود. مانع ایجاد کریستال شده و سطوح انتقال دما را تمیز نگه می دارد.
مقدار مصرف محصول
دوز اولیه برای سیستم با ظرفیت ۱ تن معادل ۱ لیتر از محصول می باشد. بعد از آن در سیستم دوز نگهداری برای هرppm 0.5 فسفات محاسبه می گردد. محصول به طور مستقیم به برج خنک کننده افزود می گردد و با پمپ شیمیایی می توان به آب در حال گردش سیستم نیز تزریق می گردد. این محصول نباید با هیچ یک از محصولات bioside مخلوط شود.
پارامترهای کار سیستم
در برج خنک کننده به میزان کافی می بایست آب وجود داشته باشد، سختی کل آب معادل حداکثرppm 700 هدایت الکتریکی:حداکثر umho3500 سیلیکا: حداکثر ۱۵۰ppm
پارامترهای کنترل محصول
مقدار فسفات ppm1-5نگه داشته شود.
اطلاعات محافظتی محصول
۱۰۰% در آب محلول می باشد. دربرگیرنده اسید فسفونیک پلی اکریلیک اسید و کلرید روی می باشد. فرار نبوده و بی ضرر بودن آن به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی در آب تغذیه و یا تماس با آن از طرف u.s.f.d.a تایید گردیده است. توصیه می گردد در صورت تماس با چشم و پوست موجب سوزش گردد.