محافظ سطوح خارجی و جلوگیری از رطوبت

COVER

 

 

COVER

محافظ سطوح خارجی و جلوگیری از رطوبت

سطوح بتونی را سفت نموده مانع نفوذ شده وجلوی گرد و خاک را میگیرد. با وجود مانع شدن به نفوذ مایع در تمامی سطوح متخلخل بعد از بکارگیری، مانع نفوذ beton8هوا نمی شود. بسیار سریع خشک شده، دارای ظاهری شفاف و بی رنگ می باشد. عمر بتون را افزایش می دهد، در تمامی سطوح بتونی و متخلخل بکار گرفته میشود.
میزان مصرف رنگ را کاهش داده، مانع چرکی شدن رنگ و یا سطح در شرایط آب هوایی بیرونی شده عمر مفید را افزایش میدهد. ۱ لیتر ۵ متر را پوشش می دهد. لایه دوم نسبت به وضعیت کف بکارگرفته  می شود.

beton9