محصول تمیز کننده رسوب ، زنگ و سیلیس از روی فلزات

برای تمیزکاری و رفع رسوب، زنگ و سلیس روی فلزات و سایر وسایل بکارگرفته می شود. فلزات حساس را سیاه میکند. ترکیبی از اسیدهای معدنی و آلی می باشد. بطور متوسط ۱/۱۰ با آب رقیق می گردد.