محصول حلال و تمیز کننده زنگ و رسوبات و سلیس

حل کننده  و از بین رنده زنگ و رسوبات و سیلیس از سطح فلزات و سایر ملزومات می باشد. بی بو و فاقد اسیدهای معدنی می باشد. به میزان نسبی نیز روغن و چربی را از بین می برد. به صورت رقیق شده با آب بکار می رود. فلزات را سیاه نکرده، دارای خورندگی حداقلی میباشد. بطور متوسط ۱/۱۰ در آب رقیق می گردد. به صورت غوطه ور سازی، پاشیدن و پاک کردن مورد استفاده قرار می گیرد.