محصول تمیز کننده لایه های روغن ، کربن ، زنگ ، کروم

برای آلودگی های که مقاومت نشان میدهند ساخته شده است. برای تمیزکاری لایه های روغن، زنگ، کربن، سلیس و غبار، کروم و سایر مورد استفاده می باشد. به صورت غوطه ور سازی، پاشیدن و پاک کردن مورد استفاده قرار می گیرد.