تمیز کننده و محافظت کننده تجهیزات و قطعات

PINKY-D

PINKY-D

تمیز کننده و محافظت کننده تجهیزات و قطعات

با کاربردهای زیاد برای تمیزکاری سطوح از روغن، چرک، زنگ می باشد. با آب رقیق گردیده و بکار می رود. بطور طبیعی  تجزیه می گردد. غیرقابل اشتعال بوده و با صرفه اقتصادی و موثر دارای خاصیت پاک کنندگی و تمیزکاری میباشد. فاقد مواد مضر برای محیط زیست و محلول می باشد. ایجاد خوردگی نمی نماید. برای تمیز کاری سطوح صنعتی رنگ شده، رویه تمامی فلزات (آلومینیوم، روی، آهن، و سایر) سطوح دستگاهها، مرمر، چوب، بتون، چینی و سایر از زنگ، روغن، ازبست، واکس، چرک رنگهای پلاستیکی بکار گرفته می شود. میزان غلظت نسبت به سطح و مقدار چرک موجود متغییر میباشد. برای مثال، میزان غلظت برای رویه دستگاه با رنگ چرک زیاد ۱/۱۵ و در آلودگی هوایی بسیار بالا ۱/۱۰۰ می تواند باشد. به روش پاشیدن، پاک کردن و فرچه کاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.