تمیز کننده چسب ، موم ، چربی و واکس روی پارچه و مبلمان

بدون ایجاد لکه و با فراریت بالا برای تمیزی کردن لکه، چربی، چسب، واکس و موم روی پارچه و مبلمان استفاده می شود.