محصول تمیز کننده چربی ، چسب ، موم و واکس

برای تمیز کردن لکه های ماندگار چربی، چسب، موم و واکس برروی مبل، چوب و دستگاهها و پارچه مورد استفاده می باشد. بسیار فرار بوده و لکه نمی گذارد.