تمیز کننده چسب ، موم ، چربی و واکس بر روی مبل

برای تمیز کردن لکه های چربی، چسب، موم و واکس برروی مبل، پارچه بوده بسیار فرار می باشد، بدون لکه گذاری فاقد مواد نفتی می باشد.