محصول تمیز کننده در بخش صنعت چاپ

تمیز کننده روغن، لکه، لکه های ماندگار و چسب روی مبلمان، پارچه، دستگاهها و بخش چاپ می باشد. برروی وسایل و تجهیزات الکترونیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می گردد برروی محصولات رنگی بکار گرفته نشود. بسیار فرار بوده و لکه نمیگذارد.