محصول تمیز کننده موم،واکس و رنگ در صنعت چاپ

تمیز کننده موم، واکس و رنگ روی مبل، پارچ و چاپ می باشد. برای تمیز کردن قالبهای دستگاههای چاپ و سایر سطوح بطور متوسط ۴-۱۰ درآب و یا بطور مستقیم بکار گرفته می شود.