ضدعفونی کننده دست و پوست، بسیار فرار

RUBY 55AD

RUBY 55AD

ضدعفونی کننده دست و پوست، ضدعفونی کننده بسیار فرار

تمامی میکروبهای هوازی و غیرهوازی را از بین می برد. و لگنولا، استافیلوکوس، اشرشیا کولی، پسیدولوموس، باسیلوس را نابود می کند.

مقدار مصرف:
درون کف دست چند میلی ریخته، بعد از شستن بکارگیری آن آسان بوده به دلیل ژل بودن بسیار با صرفه می باشد. پوست را نرم نگهداشته و مانع خشک شدن آن می شود. مانع ترک خوردن و پژمردگی پوست می گردد و تاثیر درمانی نیز دارد. نیاز به آبکشی ندارد.