ماده ظرفشویی غلیظ برای استفاده در دستگاههای صنعتی

RUBY M

RUBY M

ماده ظرفشویی غلیظ برای استفاده در دستگاههای صنعتی

ماده مورد نظر برای تمیزکردن و شستشوی لوازم آشپزخانه، پورسلن شیشه، تجهیزات فلزی در دستگاههای ظرفشویی اتوماتیک می باشد. به دلیل غلظت زیاد بسیار با صرفه می باشد. در سایه فرمول قوی سختترین روغنهای خوراکی را از بین می برد. دارای کف زیاد بوده به راحتی آبکشی می شود و مدت زمان شستشو بسیار کم می باشد. بعد از آبکشی لکه نمیگذارد.  بطور طبیعی تجزیه می گردد. فاقد فسفات بوده و دوستار محیط زیست میباشد. در آبهای سخت بسیار موثر میباشد.

مقدار مصرف:

استفاده از طریق پمپ دوزاژ توصیه می گردد. در دستگاههای دستی ۱۸۰میلی لیتر برای شروع استفاده می شود. بعد از شستشوی ۸ قفسه دوباره ۱۸۰ میلی لیتر دیگر افزوده می شود.