محصول حل کننده رسوبات و زنگ از سطوح حساس

SCALE HK

حل کننده رسوبات وزنگ از سطوح حساس

حل کننده واز بین برنده زنگ ورسوبات سیلیس از سطح  فلزات  وسایر  ملزومات  میباشد. بی  بو  و فاقد  اسیدهای

 معدنی بوده.به میزان نسبی نیز روغن وچربی را از بین میبرد. به صورت  رقیق شده  با  آب  به  کار میرود.فلزات را سیاه نکرده،دارای خورندگی  حداقلی  میباشد .به  طور  متوسط ۱ / ۱۰د رآب  رقیق میگردد .به  صورت  غوطه ورسازی ،پاشیدن وپاک کردن مورد استفاده قرار می گردد.