محصول رسوب زدا و تمیز کننده سیستم های آبی و زنگ بر

WSC-650

  تمیز کننده رسوبات و پوسته و سیلیس

نسبت به رسوبات سیلیس و منیزیم و کلسیم وپوسته های کلفت اثرگذار بوده  و برای  از  بین  بردن رسوبات و مواد معدنی سنگی حاصل از خوردگی تاثیر گذار است و سطح فلز را از ضررهای  احتمالی محافظت می کند.

در مقابل اسیدها مقاومت می کند. شامل مواد شیمیایی است که مانع خوردگی و اثر  اسیدها  بر  فلز می شود.